Monday, November 13, 2006

Feast Day Celebration of Our Lady of Vilnius

You are cordially invited
to participate in the feast day celebration of
Our Lady of Vilnius
Sunday, November 19th, 11:15 AM


Our Lady of Vilnius Lithuanian RC Church


Bring your rosaries, holy pictures of Our Lady of Vilnius, Lithuanian flags. After the celebration, a concert and refreshments will follow in the church hall.

Jūs esate maloniai kviečiami dalyvauti
Aušros Vartų atlaiduose
Sekmadienį, lapkričio 19 d., 11.15 v.r.


Niujorko Aušros Vartų bažnyčioje


Atsineškite savo rožančius, Aušros Vartų Marijos paveikslus, vėliavas
Po atlaidų, vyks koncertas ir pietūs parapijos salėje

No comments: